Orientacions del Consell de Relacions Laborals per garantir el dret a la desconnexió digital

Orientacions del Consell de Relacions Laborals per garantir el dret a la desconnexió digital.

La Comissió d’Igualtat i del Temps de Treball del Consell de Relacions Laborals (CRL), a través del Grup Tècnic d’Usos del Temps, format per l’Administració de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, ha consensuat el document d’Orientacions per garantir el dret a la desconnexió digital per tal de fer front als reptes que suposa aquesta qüestió a l’entorn laboral. Podeu accedir al document guia en el següent enllaç:
Orientacions per garantir el dret a la desconnexio digital
 Limitar l’ús de les tecnologies de la comunicació per garantir fora del temps de treball, el respecte dels temps de descans, permisos i vacances de les persones treballadores, i així, afavorir la conciliació laboral i familiar són algunes de les finalitats que pretén el dret a la desconnexió digital.

A més, la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals estableix a l’article 88 l’obligatorietat de que l’empresa elabori una política interna dirigida a la plantilla, prèvia audiència de la representació legal de les persones treballadores, i que hi inclogui les persones que ocupin llocs directius.

Davant el gran repte de portar a la pràctica les polítiques de desconnexió digital, des del CRL s’ha consensuat un nou instrument amb orientacions, mesures i exemples de bones pràctiques per a les empreses i la representació legal de les persones treballadores i, si escau, de les seccions sindicals i la plantilla.

Si ens cuidem, tots hi guanyem!

És un projecte de:

Amb el suport de: