AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

L’Ajuntament de Polinyà manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 34/2002 (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic) s’informa del següent:

 

Titularitat de la pàgina web

 • Domini: empresasaludable.cat
 • Titular: Ajuntament de Polinyà
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08213 Polinyà
 • Telèfon: 93 713 02 64
 • Fax: 93 713 02 48
 • Adreça electrònica: polinya@ajpolinya.cat
 • C.I.F.: P0816600A
 • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

 

Reproducció de continguts propis

S’autoritza la reproducció dels continguts propietat de l’Ajuntament de Polinyà sota els termes d’aquesta llicència:

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.

Reproducció de fotografies alienes
Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l’Ajuntament, tot i que en disposa d’un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d’elles, segons s’especifiqui.

Per conèixer la llicència de cada obra caldrà procedir de la següent forma:

 • Seleccionar la imatge amb el cursor.
 • Pitjar el botó dret del ratolí i escollir “Propietats” o similar.
 • En la finestra que s’obri, es podrà llegir el contingut de l’atribut alt de la imatge. Aquí, s’inclou una breu descripció de la foto, seguida pel nom, l’alies o sobrenom de l’autor o propietari de la mateixa i, finalment, l’adreça web d’on ha estat obtinguda.
 • Caldrà visitar aquest web i comprovar el tipus de llicència que permet l’obra.

D’altra banda, en cas que no aparegui una ruta web i que el nom de l’autor o propietari de la mateixa vagi precedit pel símbol © (copyright), aquesta obra quedarà restringida a la llicència copyright i, per tant, no es permet copiar, distribuir ni comunicar públicament l’obra, fer-ne obres derivades, ni fer-ne un ús comercial

 

Protecció de dades personals

L’Ajuntament de Polinyà, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L’Ajuntament de Polinyà només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, lAjuntament de Polinyà ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Polinyà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l’Ajuntament de Polinyà ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). La delegada és Julia Bacaria Gea (Decret assumpció figura del Delegat de 24 de maig de 2018) L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és protecciodades@ajpolinya.cat. 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Polinyà:

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament:

 • Identitat: Ajuntament de Polinyà
 • CIF: P0816600A
 • Direcció postal: Plaça Vila 1, 08213 Polinyà
 • Telèfon: 937 130 264
 • Correu electrònic: calvocb@ajpolinya.cat

Delegat de Protecció de Dades: protecciodades@ajpolinya.cat.

 • Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
 • Base jurídica del tractament: Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’ajuntament, són les següents:

Amb caràcter general:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Finalitats del tractament

Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció de l’empresa saludable a les organitzacions (empreses, pimes i autònoms).

Control d’accessos: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d’instal·lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Atenció dels drets dels interessats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Polinyà tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Polinyà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Polinyà presentant el formulari corresponent al correu electrònic protecciodades@ajpolinya.cat o al correu postal a l’Ajuntament a la Plaça Vila 1, 08213 Polinyà.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

Destinataris de les dades: Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui

Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Polinyàen compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

Categories de dades objecte de tractament: Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

 

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de Polinyà no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.
Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

L’Ajuntament de Polinyà manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 34/2002 (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic) s’informa del següent:

 

Titularitat de la pàgina web

 • Domini: empresasaludable.cat
 • Titular: Ajuntament de Polinyà
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08213 Polinyà
 • Telèfon: 93 713 02 64
 • Fax: 93 713 02 48
 • Adreça electrònica: polinya@ajpolinya.cat
 • C.I.F.: P0816600A
 • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

 

Reproducció de continguts propis

S’autoritza la reproducció dels continguts propietat de l’Ajuntament de Polinyà sota els termes d’aquesta llicència:

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.

Reproducció de fotografies alienes
Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l’Ajuntament, tot i que en disposa d’un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d’elles, segons s’especifiqui.

Per conèixer la llicència de cada obra caldrà procedir de la següent forma:

 • Seleccionar la imatge amb el cursor.
 • Pitjar el botó dret del ratolí i escollir “Propietats” o similar.
 • En la finestra que s’obri, es podrà llegir el contingut de l’atribut alt de la imatge. Aquí, s’inclou una breu descripció de la foto, seguida pel nom, l’alies o sobrenom de l’autor o propietari de la mateixa i, finalment, l’adreça web d’on ha estat obtinguda.
 • Caldrà visitar aquest web i comprovar el tipus de llicència que permet l’obra.

D’altra banda, en cas que no aparegui una ruta web i que el nom de l’autor o propietari de la mateixa vagi precedit pel símbol © (copyright), aquesta obra quedarà restringida a la llicència copyright i, per tant, no es permet copiar, distribuir ni comunicar públicament l’obra, fer-ne obres derivades, ni fer-ne un ús comercial

 

Protecció de dades personals

L’Ajuntament de Polinyà, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L’Ajuntament de Polinyà només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, lAjuntament de Polinyà ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Polinyà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l’Ajuntament de Polinyà ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). La delegada és Julia Bacaria Gea (Decret assumpció figura del Delegat de 24 de maig de 2018) L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és protecciodades@ajpolinya.cat. 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Polinyà:

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament:

 • Identitat: Ajuntament de Polinyà
 • CIF: P0816600A
 • Direcció postal: Plaça Vila 1, 08213 Polinyà
 • Telèfon: 937 130 264
 • Correu electrònic: calvocb@ajpolinya.cat

Delegat de Protecció de Dades: protecciodades@ajpolinya.cat.

 • Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
 • Base jurídica del tractament: Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’ajuntament, són les següents:

Amb caràcter general:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Finalitats del tractament

Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció de l’empresa saludable a les organitzacions (empreses, pimes i autònoms).

Control d’accessos: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d’instal·lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Atenció dels drets dels interessats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Polinyà tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Polinyà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Polinyà presentant el formulari corresponent al correu electrònic protecciodades@ajpolinya.cat o al correu postal a l’Ajuntament a la Plaça Vila 1, 08213 Polinyà.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

Destinataris de les dades: Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui

Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Polinyàen compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

Categories de dades objecte de tractament: Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

 

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de Polinyà no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.
Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

L’Ajuntament de Polinyà manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali amb la màxima celeritat possible. No obstant l’Ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

En conformitat a l’establert a les lleis 15/1999 (Protecció de Dades de Caràcter Personal) i 34/2002 (Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic) s’informa del següent:

 

Titularitat de la pàgina web

 • Domini: empresasaludable.cat
 • Titular: Ajuntament de Polinyà
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1, 08213 Polinyà
 • Telèfon: 93 713 02 64
 • Fax: 93 713 02 48
 • Adreça electrònica: polinya@ajpolinya.cat
 • C.I.F.: P0816600A
 • Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

 

Reproducció de continguts propis

S’autoritza la reproducció dels continguts propietat de l’Ajuntament de Polinyà sota els termes d’aquesta llicència:

Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.

Reproducció de fotografies alienes
Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l’Ajuntament, tot i que en disposa d’un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d’elles, segons s’especifiqui.

Per conèixer la llicència de cada obra caldrà procedir de la següent forma:

 • Seleccionar la imatge amb el cursor.
 • Pitjar el botó dret del ratolí i escollir “Propietats” o similar.
 • En la finestra que s’obri, es podrà llegir el contingut de l’atribut alt de la imatge. Aquí, s’inclou una breu descripció de la foto, seguida pel nom, l’alies o sobrenom de l’autor o propietari de la mateixa i, finalment, l’adreça web d’on ha estat obtinguda.
 • Caldrà visitar aquest web i comprovar el tipus de llicència que permet l’obra.

D’altra banda, en cas que no aparegui una ruta web i que el nom de l’autor o propietari de la mateixa vagi precedit pel símbol © (copyright), aquesta obra quedarà restringida a la llicència copyright i, per tant, no es permet copiar, distribuir ni comunicar públicament l’obra, fer-ne obres derivades, ni fer-ne un ús comercial

 

Protecció de dades personals

L’Ajuntament de Polinyà, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

L’Ajuntament de Polinyà només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades, lAjuntament de Polinyà ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Polinyà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, l’Ajuntament de Polinyà ha designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). La delegada és Julia Bacaria Gea (Decret assumpció figura del Delegat de 24 de maig de 2018) L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és protecciodades@ajpolinya.cat. 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Polinyà:

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament:

 • Identitat: Ajuntament de Polinyà
 • CIF: P0816600A
 • Direcció postal: Plaça Vila 1, 08213 Polinyà
 • Telèfon: 937 130 264
 • Correu electrònic: calvocb@ajpolinya.cat

Delegat de Protecció de Dades: protecciodades@ajpolinya.cat.

 • Període de conservació: Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
 • Base jurídica del tractament: Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de l’ajuntament, són les següents:

Amb caràcter general:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

Transparència. Accés a la informació:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Finalitats del tractament

Promoció econòmica: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a la promoció de l’empresa saludable a les organitzacions (empreses, pimes i autònoms).

Control d’accessos: La finalitat del tractament de dades personals es refereix a garantir la seguretat d’instal·lacions, dependències i persones. També al registre i control de visites.

Atenció dels drets dels interessats: La finalitat del tractament de dades personals es refereix al registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades, reconeguts a les persones interessades.

Quins són els seus drets?

Les persones titulars de les dades tractades per l’Ajuntament de Polinyà tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Ajuntament de Polinyà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Polinyà presentant el formulari corresponent al correu electrònic protecciodades@ajpolinya.cat o al correu postal a l’Ajuntament a la Plaça Vila 1, 08213 Polinyà.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

Destinataris de les dades: Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui

Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament de Polinyàen compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

Categories de dades objecte de tractament: Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

 

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de Polinyà no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.
Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

És un projecte impulsat per:

Amb el suport de:

És un projecte impulsat per:

Amb el suport de:

És un projecte impulsat per:

Amb el suport de: