La desconnexió digital

El dret a la desconnexió digital. 

Les noves tecnologies intervenen en gran mesura en bona part de les tasques que desenvolupen les persones treballadores, facilitant-les i permetent assolir nivells de productivitat més òptims. No obstant, la seva interferència en la vida personal de les persones treballadores, més enllà de la seva jornada laboral, pot generar problemes de salut: estrès, burnout, angoixa, etc. esdevenint del tot contraproduent el seu ús en determinades circumstàncies.

A fi de poder garantir el benestar del treballador més enllà de la seva jornada laboral, es parla del dret a la desconnexió digital. Entenem per dret a la desconnexió digital en l’àmbit professional el dret de la persona col·laboradora d’una organització a no respondre fora de l’horari laboral a comunicacions i a missatges del lloc de treball que li arribin per mitjans electrònics (telèfon, ordinador o qualsevol altre dispositiu electrònic) i, de manera més àmplia, el dret a no interactuar amb entorns electrònics o digitals per raó de la feina, amb la finalitat de garantir el dret al descans i a la intimitat personal i familiar.

En la concreció d’aquest dret en l’àmbit laboral, cal harmonitzar aquests elements:

– Els horaris generals de l’organització.
– Les franges de presència obligada o de disponibilitat efectiva.
– La capacitat d’autoorganització del temps de treball de l’empleat, respectant els horaris de disponibilitat.

Com a mesures per a l’acompliment d’aquest dret a la desconnexió digital que impacta directament en la salut de les persones, és recomanable:

– Establir una franja de presència obligatòria i convocar reunions preferentment en aquesta franja horària.

– Utilitzar únicament les eines electròniques de comunicació que la institució ha adoptat com a corporatives

– Evitar enviar correus electrònics de feina i/o comunicacions en la franja horària de 19 a 7.30 h

– Adoptar l’hàbit de compaginar moments de desconnexió digital amb fer feina fora de línia

– Activar avisos de resposta automàtica en cas d’absència per vacances o permisos

– No utilitzar els mitjans de l’organització fora de la jornada laboral

Font: Generalitat de Catalunya. Empresa Promotora de la Salut. https://administraciodigital.gencat.cat/ca/teletreball/Guies-i-recursos/prevencio-i-desconnexio-digital/

 

És un projecte de:

Amb el suport de: